Od 2017 roku będą wyższe progi do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe jednostki będą musiały prowadzić jeżeli ich przychody netto wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO.

Na dzień dzisiejszy limit ten wynosi 1.200.000 EURO.